فروش مال غیر

مقاله حاضر به بررسی موضوع فروش مال غیر، یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حقوق مدنی و تجاری، می‌پردازد. این امر زمانی رخ می‌دهد که شخصی مالی را که مالکیت آن به او تعلق ندارد به فروش می‌رساند. ما در این مقاله به تحلیل پیامدهای حقوقی ناشی از چنین معاملاتی و راه‌های مقابله با آن‌ها خواهیم پرداخت. همچنین، با بررسی موارد قضایی مرتبط و نظریات حقوق‌دانان، راهکارهایی برای جلوگیری از بروز این مشکلات ارائه خواهیم داد، به منظور کمک به حفظ حقوق و منافع ذینفعان و تقویت امنیت معاملات در عرصه حقوقی. این تحلیل نه تنها برای حقوق‌دانان و دانشجویان حقوق بلکه برای تمامی فعالان در بازارهای تجاری و ملکی قابل استفاده است.

فروش مال غیر چیست؟ 

انتقال مال غیر عملی است که در آن فردی، چه شخص حقیقی و چه حقوقی، به صورت نامشروع و غیرقانونی، مال متعلق به دیگری را چه به صورت عین و چه به صورت منفعت، با سوء نیت و برنامه‌ریزی قبلی از طریق عقود، به دیگری منتقل می‌کند تا از آن سود مادی ببرد. در ماده یک قانون مجازات مرتبط با این موضوع، تعریف مشخصی ارائه شده است که طبق این تعریف: هر فردی که با آگاهی از اینکه مال به او تعلق ندارد، آن را به شکل عینی یا منفعتی و بدون مجوز قانونی به شخص دیگری انتقال دهد، به عنوان کلاهبردار شناخته می‌شود.
در صورتی که خریدار نیز از عدم مالکیت فروشنده آگاه باشد، او نیز مشمول مجازات می‌شود. این نوع فروش با معامله فضولی متفاوت است، زیرا در معامله فضولی فرد مال دیگری را بدون داشتن اختیار کامل از طرف مالک، برای او به فروش می‌رساند، اما در فروش مال غیر، فروشنده مالی که متعلق به خودش نیست را به عنوان مالکیت خود معرفی می‌کند.

فروش مال غیر و مجازات مجرم آن

بر اساس ماده 1 قانون مجازات انتقال و فروش مال غیر که در تاریخ پنجم فروردین 1308 به تصویب رسیده، فردی که مالی غیر متعلق به خود را با آگاهی از این موضوع به شکل عین یا منفعت و بدون داشتن مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، به عنوان کلاهبردار شناخته و مجازات می‌شود. طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، فروشنده‌ای که مال غیر را به فروش رسانده باشد به حبس از یک تا هفت سال و همچنین به پرداخت جزای نقدی برابر با ارزش مالی که به دست آورده است محکوم می‌گردد. علاوه بر این، در صورتی که فروشنده کارمند دولتی باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. در مواردی که مجازات تخفیف پیدا کند، میزان حداقل مجازات نباید از یک سال کمتر باشد.

ارکان جرم فروش مال غیر

برای شفاف‌سازی ساختار جرم فروش مال غیر، در اینجا هر یک از ارکان جرم فروش مال غیر را را به صورت نکته شرح می‌دهیم:

رکن قانونی فروش مال غیر:

 • مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر جرمی برای قابل تعقیب بودن باید به طور صریح در قانون شناخته شده و تعریف شده باشد.
 • اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بیان می‌کند که تا زمانی که قانونگذار عملی را به عنوان جرم تعریف نکرده باشد، آن عمل قابل مجازات نیست.
 • قانون انتقال مال غیر، این عمل را به عنوان جرم تعریف کرده و مجازات کلاهبرداری برای آن پیش‌بینی شده است.

رکن مادی فروش مال غیر:

 • رکن مادی شامل هرگونه عمل خارجی است که جرم از طریق آن محقق می‌شود.
 • برای تحقق جرم انتقال مال غیر، نیاز به انجام فعل مادی مثبت است، که معمولاً از طریق بیع، هبه، یا صلح صورت می‌پذیرد.
 • فعل مادی می‌تواند شامل انتقال حقوقی مال باشد، حتی اگر شرایط اصلی صحت معامله محقق نشده باشد.

رکن معنوی فروش مال غیر:

 • رکن معنوی به نیت درونی و غیرقابل مشاهده مرتکب جرم اشاره دارد.
 • سوء نیت عام به معنای آن است که مرتکب عالمانه و آگاهانه فعل مادی را انجام دهد.
 • سوءنیت خاص شامل قصد مرتکب برای ورود ضرر به مالک است، یعنی قصد داشتن نتیجه مشخصی از انجام فعل.

این تقسیم‌بندی به درک دقیق‌تر هر یک از اجزای لازم برای تشکیل جرم فروش مال غیر کمک می‌کند.

اشخاص معامل یا متعامل در فروش مال غیر

فروش مالی که به فرد فروشنده تعلق ندارد، به شیوه‌ای از معاملات انجام می‌شود که منجر به انتقال واقعی یا منافع حاصل از آن مال به خریدار می‌گردد. به شخصی که چنین انتقالی را انجام می‌دهد، عنوان معامل‌گر یا طرف معامله اطلاق می‌شود و در هر دو حالت، وی به ارتکاب جرم مبادرت ورزیده است. این فرد می‌تواند هم عین مال غیر را و هم منافع ناشی از آن را به دیگری واگذار نماید، اما نکته قابل توجه آن است که این انتقال بدون داشتن مجوز قانونی و بدون اجازه صاحب اصلی مال صورت گرفته است.

شرایط انتقال مال غیر

برای تحقق جنبه کیفری انتقال مال غیر، معامل باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سوءنیت عام: معامل باید به طور آگاهانه و عمداً مالی که متعلق به غیر است را منتقل کند. این نشان دهنده علم و اراده معامل در انجام عملی است که قانوناً ممنوع شده‌ است.
 • موضوع انتقال عین یا منفعت مال: آنچه که معامل منتقل می‌کند باید واقعاً عین مال یا منافع حاصل از آن مال باشد. این بدین معناست که انتقال می‌تواند شامل دادن حق استفاده یا بهره‌برداری از مال به دیگری باشد.
 • معرفی مال غیر به عنوان مال خود و قصد ضرر به مالک: معامل در زمان انتقال، مال غیر را به نادرست به عنوان مال خود معرفی می‌کند و هدف او وارد آوردن ضرر به مالک اصلی است. این شامل قصد مشخص برای فریب دیگران و تحمیل ضرر به صاحب اصلی مال می‌شود.

این شرایط نه تنها ابعاد قانونی واقعه را روشن می‌کنند، بلکه نیاز به دقت زیاد در ارزیابی نیت و اقدامات معامل را نیز نشان می‌دهند تا بتوان جنبه کیفری فعل را به درستی تعیین کرد.

فروش مال غیر در اموال مشاع

اموال به دو دسته مشاع و مفروز تقسیم می‌شوند؛ اموال مشاع به آن دسته از دارایی‌هایی گفته می‌شود که بین چندین مالک به اشتراک گذاشته شده‌اند.

در موقعیتی که یکی از مالکین مشاع، بدون اخذ رضایت سایر شرکا، سهم آن‌ها را نیز منتقل کند، جرم انتقال مال غیر محسوب می‌شود، زیرا در این حالت، سهمی از مال که متعلق به دیگران است، منتقل شده است.
در مقابل، معامله معارض وضعیتی است که در آن یک مال مشاع ابتدا با استفاده از سند عادی به شخصی فروخته شده و سپس با سند رسمی به شخص دیگری منتقل می‌گردد. براساس ماده 117 قانون ثبت، این نوع معاملات را معامله معارض می‌نامند، که در آن معامله دوم باید حتماً با سند رسمی انجام شود.
یک تفاوت مهم بین فروش مال غیر و معامله معارض این است که در معامله معارض، فروشنده در ابتدا مالک مال بوده است ولی آن را به دو نفر منتقل کرده است، در حالی که در فروش مال غیر، فروشنده اصولاً مالک مال مورد نظر نیست.

فروش مال غیر خودرو

خودروها در دسته اموال منقول قرار می‌گیرند، به این معنا که امکان انتقال آن‌ها بدون آسیب رساندن به مال میسر است. در مقابل، اموال غیرمنقول مانند خانه‌ها، امکان جابجایی ندارند. هنگامی که شخصی خودروی دیگران را (مال غیر) به کسی دیگر منتقل کند و انتقال‌گیرنده از این موضوع آگاه باشد، به عنوان معاون در جرم شناخته می‌شود.
از طرف دیگر، مالک خودرو ملزم است که ظرف مدت یک ماه پس از انتقال، از طریق اظهارنامه، مالکیت خود را به خریدار اطلاع دهد. در صورت عدم انجام این کار، مالک نیز به عنوان معاون جرم تلقی می‌شود و می‌تواند مجرم شناخته شود.

نحوه اثبات مالکیت در فروش مال غیر

اثبات مالکیت در مواردی که فروش مال غیر صورت گرفته است، شامل فرایندی است که در آن صاحب اصلی می‌تواند ملک خود را بازپس گرفته و علیه فروشنده شکایت نماید.
برای انجام این کار، مالک باید شکواییه‌ای تنظیم کرده و سند مالکیت خود را به عنوان مدرک و شاهدی بر ادعای خود پیوست نماید. سند مالکیت رسمی از اعتبار بالاتری برخوردار است و می‌تواند به طور قاطعانه‌تری موقعیت مالک را تأیید کند؛ اما این بدان معنا نیست که سند عادی بی‌ارزش است و نمی‌توان از آن در دادگاه بهره برد.

مراحل شکایت از فروشنده مال غیر

در صورتی که مالک از وقوع معامله‌ای که بدون رضایت او انجام شده است آگاه شود، باید بدون تأخیر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند تا شکواییه‌ای تنظیم و مدارک و مستندات مربوط به مالکیت خود را به آن پیوست نماید. پس از تکمیل این فرآیند، مالک باید برای ثبت شکایت خود در سامانه ثنا، که سیستمی برای ثبت الکترونیکی شکایات در نظام قضایی ایران است، اقدام کند. این کار به سرعت بخشیدن به روند پیگیری قضایی و احقاق حقوق مالکیت او کمک خواهد کرد.اگر برای این امر به وکیل پایه یک دادگستری احتیاج دارید می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۳۸۲۹۸۵۰ تماس حاصل فرمایید.

خسارت فروش مال غیر

در شرایطی که شخصی اقدام به فروش مال غیر کند، مالک اصلی می‌تواند علاوه‌بر تعقیب کیفری و خواستار مجازات فرد مرتکب، تا قبل از ختم دادرسی، ضرر و زیان خود را از دادگاه درخواست کند به عنوان مدعی خصوصی. برای اینکه مالک اصلی و خریدار بتوانند خسارت را مطالبه کنند، لازم است که آنها بی‌اطلاع و ناآگاه از وقوع جرم بوده باشند. این امر می‌تواند به مالک اصلی کمک کند تا به راحتی حقوق خود را در دادگاه مطرح و جبران خسارت را دریافت کند.

مجازات فروش مال غیر

بر اساس ماده 1 قانون مجازات انتقال و فروش مال غیر که در تاریخ پنجم فروردین 1308 به تصویب رسیده، فردی که مالی غیر متعلق به خود را با آگاهی از این موضوع به شکل عین یا منفعت و بدون داشتن مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، به عنوان کلاهبردار شناخته و مجازات می‌شود.
طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، فروشنده‌ای که مال غیر را به فروش رسانده باشد به حبس از یک تا هفت سال و همچنین به پرداخت جزای نقدی برابر با ارزش مالی که به دست آورده است محکوم می‌گردد. علاوه بر این، در صورتی که فروشنده کارمند دولتی باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. در مواردی که مجازات تخفیف پیدا کند، میزان حداقل مجازات نباید از یک سال کمتر باشد.

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

معامله فضولی و فروش مال غیر دو مفهوم متفاوت در حقوق دارند. در معامله فضولی، فروشنده بدون اجازه صاحب مال، مال دیگری را منتقل می‌کند، اما خود را به عنوان مالک معرفی نمی‌کند. این نوع معامله بر اساس قانون مدنی غیرنافذ است، یعنی تنها در صورتی نافذ می‌شود که مالک موافقت کند و تصمیم نهایی با مالک است.
اما در انتقال مال غیر، شخصی بدون اجازه و با معرفی خود به عنوان مالک، مال دیگری را منتقل می‌کند با نیت کسب منفعت شخصی و ضرر رساندن به مالک اصلی. طبق مواد 674 و 304 قانون مدنی، در معامله فضولی، فرد فضول ممکن است وکالت ناقصی از مالک داشته باشد یا خود را به اشتباه محق بداند، بدون قصد زیان رساندن به مالک. در مقابل، فروش مال غیر با قصد آگاهانه زیان زدن به دیگری و سوء استفاده از اعتماد انجام می‌شود.

مهلت شکایت فروش مال غیر

اگر با موضوع فروش مال غیر مواجه شوید، ضروری است که در مدت زمان تعیین‌شده به شکایت بپردازید، زیرا عدم اقدام در این مهلت منجر به از دست دادن حق شکایت خواهد شد. در جرایم تعزیری مانند فروش مال غیر، که مجازات آن حبس از 6 ماه تا 3 سال و نیم است، شاکی باید حداکثر تا یک سال پس از آگاهی از وقوع جرم اقدام به تنظیم و تقدیم شکوائیه به مراجع ذیربط نماید.
این مهلت ممکن است تحت شرایط خاص و به دلایل معتبر تمدید شود. همچنین، اگر شاکی در این فاصله فوت کند، وراث او می‌توانند تا شش ماه پس از تاریخ وفات به ادامه روند شکایت بپردازند.

مجازات فروش مال غیر در قانون جدید

پیش از تصویب قانون جدید، جرم فروش مال غیر به عنوان نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شد و مجازات آن در قانون پیشین، حبس از یک سال تا هفت سال بود و این جرم در زمره جرائم غیرقابل گذشت قرار داشت. با این حال، با به اجرا درآمدن قانون جدید، جرم فروش مال غیر اکنون در دسته جرائم قابل گذشت طبقه‌بندی شده است که در صورت دریافت رضایت شاکی، پرونده قابل مختومه شدن است.

تکلیف خریدار مال غیر چیست؟

اگر خریدار بدون آگاهی از وضعیت مال، مالی را خریداری کند و نداند که مال ممنوعه است، معمولاً ملزم به پرداخت جریمه نیست. در مقابل، اگر خریدار با اطلاع از اینکه مال غیر است، آن را خریداری کند، به عنوان مجرم شناخته شده و مجازات سنگینی در انتظار او خواهد بود. نوع مجازات خریدار به نوع سندی که بین او و فروشنده مبادله شده است بستگی دارد و بر اساس این مدارک، مجازات می‌تواند متغیر باشد.

دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر

در جریان تحقیقات دادسرا، هر یک از طرفین دعوا، چه شاکی و چه متهم، این فرصت را دارند که با ارائه دفاعیات و ادله خود تأثیری مهم بر سرنوشت پرونده بگذارند. دفاع در پرونده‌های مربوط به فروش مال غیر از مرحله دادسرا آغاز و تا زمان برگزاری جلسه دادرسی ادامه دارد. اگر دفاعیات ارائه شده توسط طرفین کامل و قانع‌کننده باشد، پرونده ممکن است به عنوان مختومه اعلام شود. در غیر این صورت، رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری ادامه خواهد یافت.
شاکی می‌تواند با استناد به مدارکی نظیر سند یا مبایعه‌نامه به نام خود یا شهادت شهود، دفاع کند. متهم نیز می‌تواند با ارائه ادله، بی‌گناهی خود را نشان دهد و اثبات کند که در فروش مال غیر دست نداشته است. تمامی این مدارک باید به گونه‌ای باشند که قاضی بتواند به آن‌ها اعتماد کرده و تصمیم صحیح را اتخاذ نماید. دفاعیات مؤثر باید مستقیماً مرتبط با موضوع دعوا باشند تا بر رأی نهایی تأثیر بگذارند.

اثبات مالکیت در فروش مال غیر

برای اثبات مالکیت در موارد فروش مال غیر، شما به عنوان شاکی باید نشان دهید که صاحب حق عینی بر مال، چه منقول و چه غیرمنقول، هستید. این کار با ارائه مستنداتی که مالکیت شما را تایید می‌کند، صورت می‌گیرد.

 • مستندات مالکیت: ارائه سند مالکیت رسمی نظیر سند ثبتی، اولین گام برای اثبات مالکیت است. در صورت نداشتن سند رسمی، اسناد دیگری مانند مبایعه‌نامه یا صلح‌نامه نیز می‌توانند به عنوان دلیل استفاده شوند.
 • اثبات فروش توسط متهم: پس از اثبات مالکیت، لازم است تا فروش غیرقانونی مال توسط متهم را به اثبات برسانید، که نشان دهید متهم بدون اجازه یا مجوز شما اقدام به فروش کرده است.
 • اهمیت اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری: اثبات مالکیت در دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند تاثیر چشمگیری بر نتیجه پرونده داشته باشد. اطمینان از مالکیت مال قبل از انجام هرگونه معامله، گام مهمی در حفاظت از حقوق قانونی شماست.

این فرآیند اثبات نیازمند ارائه دقیق و کامل مستندات است و می‌تواند مستلزم پیگیری‌های قانونی گسترده‌ای باشد تا حقوق شما به طور کامل حفظ شود.

نحوه محاسبه خسارت فروش مال غیر

در مواقعی که فروش مال غیر صورت می‌گیرد، زیان قابل توجهی به مالک اصلی وارد می‌شود، و از این رو، مالک اصلی حق دارد تا خسارت خود را از فروشنده مطالبه کند. همچنین، اگر خریدار بدون آگاهی از اینکه مال خریداری شده متعلق به دیگری است، خرید کند و در نتیجه ضرر مالی ببیند، او نیز می‌تواند از فروشنده خسارت بخواهد.
برای اینکه مطالبه خسارت در دادگاه موفقیت‌آمیز باشد، لازم است تمامی مدارک و ادله مرتبط با انتقال مال و مالکیت آن به دادگاه ارائه شود. موفقیت در این امر به اثبات دقیق مالکیت مال و شرایط انتقال آن بستگی دارد. بدون ارائه شواهد کافی مبنی بر مالکیت و نحوه انتقال، مطالبه خسارت ممکن است به دلیل نبود ادله کافی با شکست مواجه شود.
توصیه می‌شود که خریداران قبل از اقدام به خرید مال، از صحت و سقم مالکیت آن اطمینان حاصل کنند و اسناد مالکیت رسمی را دریافت دارند. داشتن این اسناد در زمان بروز هرگونه اختلاف می‌تواند به دفاع قاطع از حقوق خریدار و استرداد خسارات وارده کمک کند.

املاک مشاع و فروش مال غیر

املاک مشاع، املاکی هستند که بین چندین مالک به اشتراک گذاشته شده‌اند و فروش مال غیر در این نوع املاک بسیار متداول است. در مواقعی که یکی از شرکا بدون اطلاع دادن به سایر مالکان یا بدون کسب رضایت رسمی آنها، اقدام به فروش کل ملک می‌کند، وضعیت پیچیده‌ای ایجاد می‌شود. برای قانونی بودن چنین فروشی، نیاز به رضایت همه شرکا وجود دارد و فروشنده باید از مدارک و اسناد قانونی و ثبت شده برای انجام فروش ملک مشاع استفاده کند. این اقدامات لازم است تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود و تضمین کند که فروش به درستی و بر اساس قوانین موجود انجام شود.

فروش مال غیر با قولنامه و سند

برخی افراد اشتباهاً تصور می‌کنند که جرم فروش مال غیر تنها زمانی رخ می‌دهد که سند رسمی تنظیم شود، در حالی که واقعیت این است که فروش مال غیر می‌تواند از طریق تنظیم قولنامه یا سند عادی نیز صورت پذیرد. این موضوع به این معناست که مالک اصلی و خریداری که از عدم مالکیت فروشنده بی‌اطلاع بوده‌اند، می‌توانند شکایت خود را بر اساس انتقال غیرقانونی مال از طریق قولنامه یا سند غیررسمی مطرح کنند. این امکان پذیر است و ضرورت دارد که هر دو طرف، مالک و خریدار، مستندات خود را به دقت فراهم کرده و به دادگاه ارائه دهند تا بتوانند حقوق خود را در برابر فروش غیرقانونی مال دفاع کنند.
در نهایت باید گفت؛ فروش مال غیر به عنوان یک جرم حقوقی، تاثیرات مهم و گسترده‌ای بر حقوق مالکان و خریداران دارد. این جرم زمانی رخ می‌دهد که شخصی بدون داشتن حق مالکیت، مالی را به فروش می‌رساند، که می‌تواند به ضررهای مالی و قانونی عمده‌ای منجر شود. از این رو، آگاهی و احتیاط در بررسی مستندات مالکیت قبل از انجام هرگونه معامله بسیار ضروری است. این موضوع تاکید می‌کند بر اهمیت دقت در انتقالات مالی و ضرورت مجازات و جبران خسارت در صورت بروز تخلف، تا به این وسیله امنیت و ثبات معاملات در جامعه تضمین شود.

جمع بندی

ما در مطالب این صفحه در رابطه با فروش مال غیر و آشنایی با مجازات و نحوه شکایت سخن گفتیم و در رابطه با پیرامون این موضوع اطلاعات مفیدی به شما عزیزان ارائه نمودیم و اینک در انتها امیدواریم مطالب این صفحه برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

سوالات متداول

در این بخش به برخی از سوالات متداول شما عزیزان پاسخ دادیم:

فروش مال غیر چیست؟

فروش مال غیر به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن شخصی بدون داشتن حق مالکیت، مال دیگری را به فروش می‌رساند.

چه تفاوتی بین معامله فضولی و فروش مال غیر وجود دارد؟

در معامله فضولی، شخصی مال دیگری را بدون اجازه او منتقل می‌کند، اما قصد آسیب زدن یا کلاهبرداری ندارد. این در حالی است که در فروش مال غیر، شخص عامدانه و به قصد کسب منفعت شخصی و ضرر رساندن به مالک اصلی، مال را به فروش می‌رساند.

چه کسانی می‌توانند در صورت فروش مال غیر شکایت کنند؟

هم مالک اصلی مال که بدون اجازه‌ی او مال فروخته شده و هم خریداری که بدون آگاهی از عدم مالکیت فروشنده، مال را خریداری کرده، می‌توانند شکایت کنند.

چه مدارکی برای اثبات فروش مال غیر نیاز است؟

برای اثبات فروش مال غیر، ارائه سند مالکیت رسمی که نشان دهنده مالکیت فروشنده نباشد و همچنین مدارکی که نشان دهنده انجام معامله توسط فروشنده باشند مورد نیاز است.

چه مجازاتی برای فروشندگان مال غیر در نظر گرفته شده است؟

مجازات فروش مال غیر می‌تواند شامل حبس از چند ماه تا چند سال باشد، بسته به قوانین خاص کشور و جدیت جرم ارتکابی.

 

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده