اثبات تبانی برای بردن مال غیر! شکایت کیفری تبانی!

نمونه رای تبانی برای بردن مال غیر

عمل تبانی برای بردن مال غیر به این معناست که دو یا چند نفر با یکدیگر برنامه ای را ترتیب دهند که در این برنامه مال دیگری را تصاحب کنند. در اینجا قانونگذاران در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری، ضمانت اجرای تبانی برای بردن مال غیر را مشخص کرده اند.

در این صورت جهت شکایت تبانی برای بردن مال دیگری بایستی ارکان جرم مزبور موجود باشد. همچنین در ارکان تبانی برای بردن مال دیگری بایستی عناصر تشکیل دهنده این جرم در کنار یکدیگر جمع شده اند، به گونه ای که جرم تبانی برای بردن مال دیگری از مصادیق جرم کلاهبرداری است و مجرم در حکم کلاهبردار را دارد.

به این ترتیب در این مقاله ضمن تعریف جرم تبانی برای بردن مال دیگری، به ارکان تبانی برای بردن مال دیگری و نحوه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری منطبق با قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری که از مصادیق کلاهبرداری است و لزوم مشاوره با وکیل حقوقی وجود دارد.

 

جرم تبانی برای بردن مال غیر:

جرم تبانی برای بردن مال غیر با روش های مختلفی ممکن است رخ داده باشد.گاهی ممکن است اشخاصی با یکدیگر تبانی نمایند و برای بردن مال دیگری برعلیه همدیگر به طرح شکایت سوری بپردازند. در این گونه مواقع دعوای سوری که مطرح می گردد در حقیقت ابزاری جهت بردن مال دیگری خواهد بود و گاهی نیز ممکن است دعوایی در محکمه مطرح باشد

و فردی با تبانی یکی از طرفین دعوا بر علیه طرف دیگر دعوا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود. به این ترتیب بهتر است از آنجایی که دعاوی تبانی برای بردن مال دیگری در حکم کلاهبرداری می باشد، جهت اقامه این دعاوی از وکیل کلاهبرداری مشاوره حقوقی گرفته شود و البته که بهتر است جهت شکایت تبانی برای بردن مال دیگری و رسیدن به نتیجه مطلوب صفر تا صد دعوای مذکور به وکیل کلاهبرداری واگذار شود.

تبانی برای بردن مال غیر

ارکان تبانی برای بردن مال غیر کدامند؟!

در اینجا ارکان تبانی برای بردن مال دیگری همچون همه جرایم کیفری دارای 4 رکن می باشد.

  1. عناصر قانونی جرم تبانی برای بردن مال غیر
  2. عناصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر
  3. عناصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر
  4. عناصر قانونی جرم تبانی برای بردن مال غیر

به این صورت قانون گذار در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری در ماده 1 قانون مزبور جرم تبانی برای بردن مال غیر را در حکم کلاهبرداری  می داند و چنین مقرر شده است:

گاه پیش می آید اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر طرح شکایت نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌ به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محکوم خواهند بود.

1- عناصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر:

عناصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر، به هر عملی گفته می شود که به وسیله آن جهت بردن مال دیگری شراکت و همکاری و در کل تبانی صورت گرفته شود.

2- عناصر معنوی جرم تبانی:

عناصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر، بدین معناست که مجرم  قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب جرم تبانی برای بردن مال دیگری را داشته باشد و با انگیزه به این عمل اقدام کنند. همچنین در هنگام ارتکاب جرم مزبور بایستی ارکان تبانی برای بردن مال دیگری در کنار یکدیگر جمع باشند تا بدین وسیله امکان شکایت تبانی برای بردن مال دیگری بوجود آید.

مجازات جرم بردن مال غیر چیست؟

اشخاصی که به هدف بردن مال غیر مرتکب تبانی می‌شوند، به منزله کلاهبردار شناخته شده و بر اساس قانون نیز مشمول مجازات خواهند شد. در شکایت از جرم تبانی باید به ارکان جرم توجه داشته باشید چرا که عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم باید برپا باشد.

اما در تعیین مجازات برای جرم تبانی، از آنجایی که این جرم به منزله کلاهبرداری شناخته می‌شود مرتکبین نیز مشمول مجازات عمومی کلاهبرداران و اختلاس‌گران خواهند شد. مجازات کلاهبرداری ساده برای مجرمان تبانی از یک تا هفت سال حبس در زندان و مجازات کلاهبرداری مشدد از دو تا ده سال حبس در زندان است.

همچنین جریمه نقدی با استناد بر مقدار مال تصرف شده تعیین خواهد شد. در هر صورت برای شکایت از تبانی و مشخص کردن مجازات برای این افراد بهتر است با یک وکیل متخصص در این زمینه در ارتباط باشید.

طرح کردن شکایت برای بردن مال غیر

تبانی برای بردن مال غیر از جمله جرائمی در حکم کلاهبرداری می باشند، اگرچه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری بایستی اقامه شود اما مجازات جرم مزبور به مجازات جرم کلاهبرداری تسری خواهد یافت. در گذشته در قانون مجازات عمومی، ماده 238 قانون مزبور به مجازات جرم کلاهبرداری اشاره داشت و جرائمی نیز که در حکم کلاهبرداری بوده اند نیز با همین ماده مورد مجازات قرار داشتند.

از سویی قانون مجازات عمومی دیگر منسوخ شده است، زیرا افرادی مستند به ماده 238 قانون مجازات عمومی مورد حکم واقع شده بودند ، در صورتیکه در حال حاضر مجازات ماده 1 قانون مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء نسبت به آن ها حکم فرما می باشد. در نتیجه در قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده از 1 تا 7 سال و مجازات کلاهبرداری مشدد از 2 تا 10 سال در نظر گرفته شده می باشد.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده