حوادث ناشی از کار بر عهده کیست؟ کارگر یا کارفرما؟

درخواست بررسی حوادث ناشی از کار

منظور از حوادث ناشی از کار اتفاق هایی می باشد که در جریان کار رخ داده و می دهد و این اتفاق ها باعث ایجاد صدمات خواهد شد. مطابق با:

ماده 60 قانون تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران حوادث ناشی از کار حوادثی می باشند که در حین انجام وظیفه و به موجب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد.

منظور از حین انجام وظیفه کلیه اوقاتی می باشد که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته و یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار بوده و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی شده باشد

زمان های مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه به حساب می آیند مشروط بر این موضوع که ه حادثه در هنگام عادی و معمول رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات دیگر بیمه شدگان و مساعدت به آن ها اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار به حساب می آید، پس بنابراین حادثه ناشی از کار مشمول مساعدت و نجات دیگران هم می شود.

مسئولیت کیفری بروز حادثه بر عهده چه کسی است؟

مسئولیت کیفری حادثه بروز یافته، بر اساس نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و مطابق رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه می باشد.

بر اساس ماده 95 قانون کار ایران مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع قید شده در ماده 85 این قانون می باشد.

هر وقت که بر اثر عدم رعایت کردن مقررات مذبور از طرف کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ بدهد فرد کارفرما یا مسئول مذکور نیز از نظر کیفری و حقوقی و همچنین مجازات های مندرج در این قانون مسئول می باشد.

در چنین پرونده هایی می توان از یک وکیل کیفری برای جنبه کیفری و از یک وکیل حقوقی متخصص برای جنبه حقوقی آن کمک و مشاوره گرفت.

بر اساس ماده 295 قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی فعلی یا کاری که انجام آن را برعهده گرفته است و یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک نماید و به موجب آن، جنایتی واقع شود، اگر که توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند خواهد شد و بر اساس مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض می باشد.

5 شیوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار چگونه می باشد؟

  1. مراجعه کردن فرد حادثه دیده و یا اولیای دم وی به مراجع قضایی برای طرح کردن شکایت و یا حتی دادخواست.
  2. مراجعه کردن فرد حادثه دیده یا اولیای دم او  به کلانتری جهت تشکیل پرونده و دریافت نظریه از ادارات کار و امور اجتماعی و پزشکی قانونی.
  3. مراجعه نمودن شخص حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان و یا اداره شهرستان و ارائهرکردن نامه کلانتری به جهت مطالعه پرونده و بررسی کردن صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه توسط بازرس کار.
  4. تحویل دادن گزارش حادثه از طرف اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری، به جهت ارجاع به مرجع قضایی برای ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده وصدور رای.
  5. بررسی نمودن شکایت حادثه دیده یا اولیای دم وی توسط مقام قضایی ذیصلاح.

حوادث ناشی از کار

در حالت وقوع حادثه شغلی در کارگاه وظیفه کارفرما چیست؟

مطابق با ماده 65 قانون تأمین اجتماعی در حالت وقوع یافتن حادثه ناشی از کار، کارفرما موظف می باشد که اقدامات اولیه و لازم را به جهت جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل بیاورد و مطابق با تبصره ماده 95 قانون کار، کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار وظیفه دارند

که تمام حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود ثبت و مراتب را سریعاً و کتباً به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند

همچنین مطابق با ماده 9 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و همچنین:

ماده 65 قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار را در ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع بدهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام کند.

قانون تامین اجتماعی در رابطه با بیمه کارگر چه می گوید؟

کارفرما وظیفه دارد که کارگران خورد را بیمه کند و در حالتی که از این امر سرپیچی کند و اتفاق و حادثه ای برای کارگر رخ بدهد کارفرما مسئول جبران خسارت های وارده و پرداخت دیه خواهد بود. مطابق با ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما وظیفه دارد که تا پایان آخرین روز ماه پس از حق بیمه و اسامی بیمه شدگان خویش را به سازمان تامین اجتماعی ارائه بدهد و در حالت عدم ارائه مشمول پرداخت جریمه می باشد.

قانون کار در رابطه با بیمه کارگر چه می گوید؟

وفق با ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه ها به صورت اجباری باید نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام کنند، اگر که کارفرما در زمینه بیمه و قوانین آن قصور کند کارگران می توانند که از طریق تماس با شماره 1420 از این سازمان تقاضای بازرس برای رسیدگی و بررسی به این موضوع را داشته باشند.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده